Photographer
Photographer
Photographer
Photographer
Photographer
Photographer
Photographer

MODEL : Yuliya / @yuliya_antonova
CITY : Paris, France
DATE : 27 September 2018